Oct 31: Batty Buddy

Nov 7: Veterans Day Flag

Nov 14: Leafy Butterfly


Nov 21: Terrific Turkey Centerpiece